بهترین تریدرهای ایران

شاخص ها

شاخص ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائة شاخص­ها و استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی بود. شاخص­ها به روش دلفی از طریق مجموعه­ای از مصاحبه­ها و پرسشنامه شناسایی شدند. ابزار اندازه­گیری مصاحبه و پرسشنامة تعدیل­یافتة پانتزا و همکاران (2003) بود که پایایی آن 89/0 به­دست آمد. برای انتخاب شرکت­کنندگان برای هر دو مورد مصاحبه و پرسشنامه از نمونه­های هدفمند انتخاب شد. نمونة تحقیق 281 نفر شامل مدیران ورزشی، انتظامات، داوران ورزشی و کارشناسان ورزش و ورزشکاران بودند که به­طور هدفمند در اصفهان انتخاب شدند. نتایج نشان داد 11 متغیر عمده شامل کنترل محیط بیرونی ورزشگاه­ها (39/4 = M)، ارزیابی شرایط مسابقه (76/4 = M)، بازبینی تجهیزات و امکانات (51/4 = M)، نصب سیستم­های محافظت بدنی (41/4 = M)، مدیریت خطر (28/4 = M)، تدوین قوانین پیشگیری (79/4 = M)، تدارک تسهیلات رفاهی (48/4 = M)، ارتباطات مؤثر با تماشاچیان (73/4 = M)، آموزش ویژة مسئولان امنیتی (88/4 = M)، آموزش­های عمومی تماشاگران و بازیکنان (36/4 = M)، مدلسازی و شبیه­سازی (98/3 = M) و کنترل شدید و جلوگیری از ورود مواد منفجره به محیط­های ورزشی (8/3 = M)، از شاخص­های مهم در مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی است. همچنین بین شاخص­های امنیت با احساس راحتی تماشاچیان رابطة معناداری مشاهده شد (05/0 P≤ و 294/0 = R). میزان تأثیر برابر با 58 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing Security Indicators and Standards of Sport Facilities

نویسندگان [English]

  • masood naderiyan jahromi 1
  • hosein poorsoltanzarandi 2
  • elham rohani 1

1 esfahan university

2 Sport Science Research Center

چکیده [English]

The main aim of this study was to identify and present indicators and standards necessary for security management of sport facilities. These standards were recognized via a set of interviews and questionnaires through Delphi method. The revised questionnaire of Panteza et al. (2003) with 0.89 of reliability and interviews were used to collect data. The subjects were selected from purposeful samples for both interviews and questionnaire. The sample consisted of 281 sport managers, security officers, sport referees, sport experts and athletes who were selected purposefully in Isfahan province. The results showed that 11 main variables including control of outer environment of stadiums (M=4.39), evaluation of competition status (شاخص ها M=4.76), inspection of equipment and facilities (M=4.51), body conservation systems (M=4.41), risk management (M=4.28), the compilation of treatment laws (M=4.79), welfare facilities (M=4.48), effective communication with spectators (M=4.73), special training of security officials (M=4.88), general instruction of spectators and players (M=4.36), simulation and modeling (M=3.98), to severely control and prevent the entrance of explosive materials to the sport environment (M=3.8) were the important indicators in security management of sport facilities. Also, there was a significant relationship between security indicators and spectators' comfort (R=0.294, P≤0.05) (effect=58%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Indicator
  • Sport Stadiums
  • spectators
  • risk management
  • Crisis Management

. اصفهانی، نوشین. (1390). "امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی". مجلة پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارة 2، صص : 80 – 69.

2. سادات میریان، مریم. دل فرح، مسعود. مشیری، بهزاد. (1390). "پیشنهاد طراحی یک سیستم جامع مدیریت دانش و تجربه با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات جهت تسهیل مدیریت بحران". فصلنامة علمی تخصصی دانش مدیریت بحران، سال اول، شماره دوم، ص: 215.

6. علی وند، علی نور (1386). "بررسی جامعة شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان. صص : 9-8.

شاخص ها

نتایج جستجو برای: شاخص ها

تعداد نتایج: 377837 فیلتر نتایج به سال:

خوشه بندی کاتالوگ لرزه ای و مدلسازی پسلرزه ها با استفاده از مدل ETAS

اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)

بررسی عملکرد روش‌های تخمین داده‌های از دست رفته‌ی فازی بر شاخص توانایی فرایند دومتغیره‌ی فازی Cp‌m

توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست

توسعه به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره ای به دورة دیگر مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و. است. توسعه، فرایندی در هم تنیده و دارای وظایفی گسترده و بخش های محیطی مرتبط با زندگی اجتماعی انسان­ها است و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیدایی ظرفیت‌ها و قابلیت­های عناصر مختلف در اجتماع و میدان یافتن آن­ها برای دستیابی به پیشرفت و افزایش توانائی­های کمی .

تفاوت شاخص ها در نقاط جغرافیایی

ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میانمجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام .

هویت صنفی دانشجو ، ابعاد و شاخص ها

چکیده : انسان سه گونه هویت دارد : هویت شخصی ، صنفی و باطنی . هویت صنفی ، هویت شغلی و اجتماعی است و نشان دهنده شخصیت فکری و شأن انسان در ابعاد مختلف اجتماعی است . این هویت ، در دو مفهوم ، هویت اجتماعی بالقوه ( آنچه که یک شخص باید باشد ) و هویت اجتماعی بالفعل ( آنچه که یک شخص واقعا هست ) به کار می رود . در جستجوی شکل گیری هویت دانشجویی دو بینش وجود دارد ، جبرگرایانه و کنش گرایانه . الگوی کنونی دا.

شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی

هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائة شاخص­ها و استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی بود. شاخص­ها به روش دلفی از طریق مجموعه­ای از مصاحبه­ها و پرسشنامه شناسایی شدند. ابزار اندازه­گیری مصاحبه و پرسشنامة تعدیل­یافتة پانتزا و همکاران (2003) بود که پایایی آن 89/0 به­دست آمد. برای انتخاب شرکت­کنندگان برای هر دو مورد مصاحبه و پرسشنامه از شاخص ها نمونه­های هدفمند انتخاب شد. نمونة تحقیق 281 نف.

رهیافتی تحلیلی در شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و بارزه های توسعه پایدار شهری

بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها ، هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شهر شیراز

Introduction: Many countries are considered tourism industry as the source of income. This study aimed to determine environmental health indicators of accommodating centers of Shiraz and the role of health advisor and degree of hotel management in raising the amount of health indicators of the accommodating centers in Shiraz, 2011. Methods: This study was descriptive and case study. For dete.

شاخص ها

زمینه و هدف: علی ­ رغم گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب‌آوری، هنوز این مفهوم فاقد درک فراگیر و عملیاتی در حوزه‌های مختلف علمی از جمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقضات موجود بر سر معنای تاب‌آوری از تمایلات شناختی، روشه ­ ای متدولوژیک و تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه‌هایی که بر تحقیق در سیستم‌های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند، ناشی می شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل مفاهیم، شاخص ها و چارچوب های تاب‌آوری در حوزه مدیریت سوانح طبیعی تاکید کرده است.

روش: این تحقیق یک مطالعه مروری است که از منابع کتابخانه ای و اینترنتی مختلف استفاده شده و از مجموع 136 مقاله بررسی شده، مستندات 77 مقاله مرتبط و معتبر در رابطه با تاب‌آوری استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: بر اساس این تحقیق همه تعاریف تاب‌آوری بر اهمیت ادامه تحقیقات نسبت به ایجاد تعاریف عملیاتی تجربی تاب‌آوری ، رسمیت شناختن تاب‌آوری بعنوان یک ساختار پیچیده که در آن افراد، خانواده ها، سازمان­ها، بر حسب شرایط مکانی و زمانی و همچنین سطح پیشرفت و فرهنگ یک جامعه دارای درجات متفاوتی از تاب‌آوری هستند، تأکید دارد. از میان رویکردهای مفهومی، دو رویکرد پایداری و بازیابی دارای درکی قطعی [1] شاخص ها از تاب‌آوری هستند به طوری که آنها تاب‌آوری یک جامعه (فرد یا سیستم اکولوژیکی) را به صورت مشخصه ذاتی که آن را قادر می سازد با یک عامل فشار انطباق پیدا کند یا نه، در نظر می‌گیرند. اما در رویکرد سوم، یعنی تاب‌آوری به عنوان گذار، تفاوت بین تاب‌آوری اجتماعی و اکولوژیکی روشن می شود.

نتیجه گیری: این مطالعه با عنایت به ابعاد متفاوت تعاریف تاب‌آوری در حوزه سوانح طبیعی، تعریف کارپنتر و همکاران (2001) که در بسیاری از مطالعات آن را به عنوان یک تعریف جامع قبول کرده اند، را به عنوان تعریف مناسب‌تر و کاربردی‌تر می‌پذیرد. ترکیب مدل ارزیابی تاب‌آوری هائیتی و چارچوب ResilUS – "مرکز تاب‌آوری ایالات متحده"، که بر اساس جنبه های قابل اندازه گیری از سرمایه اجتماعی، مدل عملیاتی چند بعدی تاب‌آوری ، مقیاس های سلسله مراتبی – خانوار، کسب و کار، محله و جامعه در رابطه با طیف وسیعی از متغیرهای تصمیم گیری و سیاست است و در هر مقیاسی همدیگر را پشتیبانی می کنند، بهترین چارچوب برای اندازه گیری تاب‌آوری جوامع سوانح زده است.

ارزیابی شاخص ها و مدیریت تروما در حیوانات خانگی

3 دیدگاه برای ارزیابی شاخص ها و مدیریت تروما در حیوانات خانگی

josef_dvm (مالک تایید شده) – 29 فروردین 1400

من خریداری کردم ولی چیزی در صفحه من ثبت نشده

خشایار – 30 فروردین 1400

سلام و خسته نباشید…؟
آیا وبینار ضبط میشه و بعدا هم میتونیم ببینیم…؟

خشایار – 30 فروردین 1400

سلام وقت شما بخیر
آیا وبینار ضبط میشه و امکان دیدن وبینار به صورت افلاین وجود داره؟

محصولات مرتبط

وبینار فاسیولوز

وبینار تحلیل خطر ریسک

اصول و وروش های بانداژ(با9 امتیاز)

سمینار بهداشت عمومی دامپزشکی و سلامت در بلایا

درباره ما

شرکت پایش سلامت اسیا یک شرکت ایرانی CAB یا همان conformity assessment body و بازرسی کالا و خدمات صدور گواهینامه محصول و اشخاص می باشد که تصمیم گرفته است سرویس گسترده و مستقل و نمونه بر اساس سیاست های بین المللی ارایه دهد. این سرویس ها شامل ارزیابی و تست منطبق بر اعتبار دهی در کشور ایران و سایر کشور ها میباشد

منوها

چیزی جستجو کنید

دفترمرکزی : میدان توحید خ نصرت غربی پلاک ۱۳ طبقه چهارم واحد ۱۱

شعبه چابهار:منطقه آزاد،مجتمع تجاری پردیس غرفه 49

شعبه انزلی: منطقه آزادانزلی پل طالب آباد ،بوستان یکم پلاک 20

شعبه بندرعباس:گلشهر جنوبی خیابان دخانیات صمدو کوچه عدالت ۲ ساختمان طاها پلاک ۶

شناخت وضعیت بازار بورس با کمک شاخص ها با تدریس استاد مهدی افضلیان

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چگنه میتوان به بهترین نحو وضعیت بازار بورس را بررسی کرد. برای پاسخ به این سوال، با ما همراه باشید با مقاله شناخت بازار بر اساس شاخص های استاد شاخص ها افضلیان.

shakhes

شاخص در بازار بورس چیست؟

شاخص‌ها در واقع معیار ارزیابی و عملکرد بازار سرمایه هستند. اگر چنانچه شاخص شما افزایش پیدا کرده باشد، نشان دهنده این است که بازار سرمایه برای شما مناسب است و سهام شما رشد کرده است، ولی اگر شاخص شما کاهش پیدا کرده باشد، نشان‌دهنده این است که بازار سرمایه برای شما منفی است.

shakhese kol

شاخص کل چیست؟

منظور از شاخص کل، یعنی محاسبه ی نسبت یک ارزش جاری بازار، به یک ارزش پایه.

شاخص کل را نسبت به ارزش پایه ای که برای خود درنظر گرفته ایم می سنجیم و سپس میگوییم که نسبت به ارزش پایه ی ما، شاخص کل افزایش یا کاهش داشته است. شاخص کل بازار سرمایه متاثر از دو عامل است:

۱- نوسان قیمت سهام: قیمت سهام شما در طول روز افزایش و یا کاهش پیدا می کند. اگر قیمت نماد شما 20 درصد افزایش پیدا کند، اثر مثبت بر روی شاخص کل می گذارد و اگر قیمت سهام شما منفی شود، اثر منفی بر روی شاخص کل خواهد گذاشت .

۲- سود نقدی شرکت‌ها: شرکت های بزرگی که دارای سرمایه هنگفت هستند، در مقایسه با شرکت های کوچک تر و دارای سرمایه ی کمتر، در معاملات اثر بسیار بیشتری بر روی افزایش و کاهش شاخص کل می گذارند.

به عنوان مثال، دو شرکت ایران خودرو و شرکت لبنیات غالبر را با هم مقایسه کنید. شرکت ایران خودرو، یک شرکت بزرگ با سرمایه ی بالا و فروش بالا، ولی شرکت غالبر برعکس آن، شرکتی کوچک با سرمایه ای پایین است. اگر همین امروز، قیمت سهام ایران خودرو و شرکت غالبر، هر دو به یک اندازه، مثلا 3 درصد افزایش پیدا کند، با وجود این افزایش برابر، ولی ایران خودرو به اندازه ی 60 درصد بر روی شاخص کل اثر مثبت می گذارد. در حالی که شرکت غالبر فقط 2 درصد اثر مثبت بر روی شاخص کل می گذارد. بنا بر این، اثر گذاری شاخص های بزرگ بر روی شاخص کل بسیار بیشتر از شاخص های کوچک است. مانند شرکت فولاد مبارکه، گل گهر و شپنا که با تغییرات اندک می توانند اثربزرگ و مثبتی بر روی شخص کل بگذارند.

hamvazn

شاخص هم وزن چیست؟

ممکن است روزی شاخص کل شما ۸۰۰ واحد مثبت شود، ولی با بررسی عملکرد بازار متوجه می شوید که خیلی از سهم شاخص ها بازار شما منفی است. سیگنالی که از این موضوع به دست می آید این است که حتما شرکت ‌هایی مثل گل گهر، ایران خودرو و زامیاد بوده اند که بر روی شاخص اثر مثبت گذاشته اند. بنابراین شاخص کل شما، معیار مناسبی برای ارزیابی بازار در طی معاملات روزانه نیست و باید از شاخصِ هم وزن استفاده شود. زمانی که تحلیل‌ گران بازار را مورد بررسی قرار می دهند، معیار ارزیابی بازار را شاخص کل قرار می دهند. ولی اگر شما به شخصه مایل به بررسی عملکرد بازار هستید، باید شاخص دیگری به نام شاخصِ هم وزن را نیز مورد نظر داشته باشید.

در شاخص هم وزن برخلاف شاخص کل، وزنی که برای ایران خودرو در نظر گرفته میشود با وزنی که برای شرکت غالبر در نظر گرفته میشود برابر نیست. توجه کنید که اگر می خواهید به لحاظ تحلیلی بازار را بررسی کنید، میتواند از شاخص کل استفاده کنید ولی اگر می خواهید کل بازار را رصد کنیدف باید از شاخص هم وزن شاخص ها استفاده کنید.

شاخص قیمت و نحوه تاثیرگذاری آن:

در کنار شاخص کل، شاخص دیگری نیز به نام شاخص قیمت وجود دارد. هنگامی که صحبت از شاخص قیمت می شود، دیگر بحث سود نقدی مطرح نیست و صرفا نوسان قیمت مهم است. یعنی اینکه صرفاً بالا و پایین رفتن قیمت ها بر روی شاخص قیمت شما اثرگذار است.

شما عزیزان، جهت تماشای ویدیوی کامل این دوره، میتوانید در قسمت زیر استفاه نمایید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا